Katedra Sztuki Krajobrazu

Adiunkci

dr inż. Małgorzata Kaczyńska

Ilustracja kontaktu

Wykształcenie
−Październik 1997 r. – rozpoczęcie studiów na Oddziale
  Architektury Krajobrazu Wydziału Ogrodniczego w SGGW w Warszawie.
−Lipiec 2002 r. – obrona pracy dyplomowej pod tytułem:
  „Rewaloryzacja i adaptacja założenia pałacowo-parkowego w Gawłowie
  koło Sochaczewa” wykonanej pod kierunkiem dr inż. Anny Majdeckiej-Strzeżek
  w Zakładzie Projektowania Katedry Architektury Krajobrazu
  na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w SGGW w Warszawie.
  Uzyskanie stopnia magistra inżyniera. 
−Wrzesień 2002 r. – rozpoczęcie dziennych studiów doktoranckich przy
  Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w SGGW w Warszawie
  w dyscyplinie ogrodnictwo, w specjalności architektura krajobrazu. 
−Marzec 2007 r. – obrona pracy doktorskiej pod tytułem: „Wpływ założenia
  pałacowo-ogrodowego w Wilanowie i jego założeń filialnych
  na przemiany krajobrazu” wykonanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Jana Rylke.
  Uzyskanie tytułu doktora nauk rolniczych, dyscyplina ogrodnictwo,
  specjalność architektura krajobrazu. 

Problematyka badawcza:
−Ochrona i konserwacja historycznych założeń pałacowo-ogrodowych
  i krajobrazu kulturowego oraz ich rola w kształtowaniu
  nowych układów przestrzennych. 
−Waloryzacja krajobrazu kulturowego i prognozowanie jego wartości
  na podstawie analizy rozwoju terenu.
−Historia zabytkowego zespołu rezydencjonalnego należącego do dawnego
  klucza dóbr wilanowskich oraz zasady jego ochrony, konserwacji i gospodarowania. 
−Plany ochrony parków kulturowych.
−Percepcja dźwięku i kształtowanie sfery dźwiękowej przestrzeni miejskiej.
−Rola obiektów sakralnych w krajobrazie miasta. 
−Układ krajobrazowy i struktura przestrzenna parafii warszawskich
  oraz struktura przestrzenna poszczególnych zespołów kościelnych,
  ich otoczenia i wnętrz świątyń.

Realizowane projekty i programy badawcze: 
−10.10.2005 – 9.12.2006 – wykonawca w projekcie badawczym pod tytułem:
  „Wpływ założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie i jego założeń
  filialnych na przemiany krajobrazu” finansowanym przez Ministerstwo
  Nauki i Informatyzacji jako projekt promotorski nr 4T07F 021 29.
  Kierownik projektu: Prof. dr hab. Jana Rylke. 
−12.10.2005 – 11.04.2008 – wykonawca w projekcie badawczym
  pod tytułem: „Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze
  i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja
  i użytkowanie społeczne” finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  jako projekt własny nr 4T07F02929. Projekt realizowany we współpracy
  z przedstawicielami instytucji z Berlina (Stiftung Preussische Schlösser und Garten),
  Lwowa (Instytut Architektury Politechniki Lwowskiej), Rzymu (Sovraintendenza Beni Culturali)
  i Yorku (The Garden and Landscape Heritage Trust).
  Kierownik projektu: Prof. dr hab. Jana Rylke.
−Od kwietnia do grudnia 2007 r. – członek zespołu zadaniowego powołanego
  z inicjatywy Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie zajmującego
  się utworzeniem Wilanowskiego Parku Kulturowego i opracowaniem planu
  jego ochrony (zespół autorski: Janusz Korzeń – architekt,
  Zbigniew Myczkowski – architekt (koordynacja ogólna),
  Małgorzata Kaczyńska – architekt krajobrazu, Krzysztof Korzeń – historyk sztuki,
  Marta Wielochowska – architekt krajobrazu).
−W roku akademickim 2012 – 2013 – kierownik zadania badawczego
  realizowanego w ramach wydziałowego konkursu na prowadzenie badań naukowych
  służących rozwojowi młodych naukowców oraz dla uczestników studiów doktoranckich
  na Wydziale Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu.
  Tytuł zadania badawczego: „Układ krajobrazowy i struktura przestrzenna parafii
  na przykładzie dekanatów służewskiego, ursynowskiego i wilanowskiego archidiecezji warszawskiej”.