Katedra Sztuki Krajobrazu

Adiunkci

dr inż. Ania Długozima

Ilustracja kontaktu

Wykształcenie:
- 2002-2007 Międzywydziałowe Studium Gospodarki Przestrzennej,
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, studia magisterskie

- 2003-2008 Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,
  Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski,
  studia magisterskie

- 2007-2011 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
  Katedra Sztuki Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
  studia doktoranckie


Działalność zawodowa i naukowa:
- udział w opracowaniach mpzp, suikzp, gponz m.in. dla Jasła, Opinogóry,
  Tomaszowa Lubelskiego, Zalesia

- prowadzenie zajęć dydaktycznych w Międzyuczelnianym Podyplomowym
  Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGH-SGGW oraz na
  studiach podyplomowych Wzornictwo Ogrodowe SGGW

- współpraca z wydawnictwem LINIA MEDIA, dziennikarz w "Kulturze Pogrzebu"
- współpraca z Polską Izbą Przedsiębiorców Pogrzebowych (wykłady nt.
  ładu przestrzennego, zagospodarowania, projektowania cmentarzy,
  utrzymywania zieleni na cmentarzach itp.)


Założycielka Sekcji Sztuki Sepulkralnej przy Katedrze Sztuki Krajobrazu

Projekty badawcze:
- Badania dotyczące wykorzystania międzywala Wisły dla zrównoważonego
  rozwoju Warszawy 

- Realizacja projektu badawczego promotorskiego N N527 075138
  pt.: „Cmentarze jako ogrody żywych i umarłych”; środki finansowe przyznane
  przez MNiSW w ramach 38 konkursu projektów badawczych,
  kierownik projektu prof. J. Rylke

- Współpraca przy realizacji projektu badawczego „Sztuka krajobrazu i w krajobrazie
  na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku”, środki finansowe przyznane
  przez MNiSW, kierownik projektu prof. J. Rylke

- Udział w projekcie realizowanym w Nadleśnictwie Maskulińskie dot. inwentaryzacji,
  analizy i waloryzacji nieczynnych cmentarzy ewangelickich wraz ze studentami
  SKNGP SGGW w Warszawie


Tematyka badawcza:
- zakładanie, projektowanie cmentarzy, założeń kolumbariowych i innych
  obiektów sztuki sepulkralnej;

- współczesne tendencje w zakresie sztuki sepulkralnej;
- legislacja a zakładanie cmentarzy, problemy krajobrazowe;
- miejsca wypadków komunikacyjnych w krajobrazie;
- projektowanie urbanistyczne, zwłaszcza projektowanie przestrzeni publicznych
  i stref sacrum w kontekście urbanistycznym;

- krajobraz sakralny Warmii i Mazur;
- rewitalizacja układów ruralistycznych;
- metody oceny krajobrazu kulturowego oraz wartości przestrzenne;
- planowanie przestrzenne w Polsce i na świecie;
- międzynarodowa ochrona dóbr kultury.