Department of Landsape Art

Doktoranci

mgr inż. Ewa Rykała

Contact image

Wykształcenie:
- 2013 - obecnie stacjonarne studia doktoranckie,
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu,   
  Katedra Sztuki Krajobrazu, opiekun naukowy:
  dr hab. inż. arch., Prof. Nzw. SGGW Jeremi T. Królikowski

- 2004 - 2009 stacjonarne studia inżynierskie i magisterskie,
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego na wydziale Ogrodnictwa
  i Architektury Krajobrazu Kierunek: Architektura Krajobrazu,
  Specjalizacja: Sztuka ogrodu i krajobrazu

Tytuł pracy magisterskiej: Identyfikacja genius loci podstawą
rewitalizacji osady średniowiecznej;
Tytuł pracy inżynierskiej: Koncepcja ogrodu symbolicznego
w nawiązaniu do historii i kultury miejscowości Horodyszcze

Działalność zawodowa:
- 2013 - obecnie - członek zarządu stowarzyszenia ‘Genius Loci’
  w zakresie Architektury Krajobrazu 

- 2012 - obecnie - praca w pracowni projektowo-wykonawczej
  "Wizual Projekt" 

- 2011 - obecnie - sekretarz czasopisma Arché/ Genius loci,
  kultura przestrzeni, twórczość

- od 2011/ 2012 - obecnie - współpraca z firmą architektoniczną
  "SEMA Architekci" przy projektach zagospodarowania terenu
  oraz/ firmą wnętrzarską "Aleksandryt"

- 2011 - obecnie - współpraca z grupą artystyczną "Ławeczka"
  oraz "Widzimisie"

- 2011 - praca w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
  w Urzędzie Gminy


Realizowane projekty, programy badawcze:
tytuł rozprawy doktorskiej: Przemiany wzorców tożsamości
w krajobrazie polskim


Tematyka badawcza:
- fenomen genius loci;
- wartości przestrzenne;
- kultura przestrzeni;
- tożsamość miejsc;
- sztuka w krajobrazie;
- projektowanie od wnętrza do ogrodu; 
- psychologia architektury.