Department of Landsape Art

Pracownicy naukowi

dr inż. arch. Jeremi Królikowski, profesor SGGW

Contact image

DR INŻ. ARCH. JEREMI KRÓLIKOWSKI, PROFESOR SGGW

Tematyka badawcza:
- kulturowe podstawy planowania i projektowania krajobrazu;
- język krajobrazu;
- filozofia przestrzeni;
- kultura przestrzeni; 
- projektowanie jako metoda rozwiązywania problemów;
- geopolityka;
- transformacja krajobrazów zdegradowanych;
- wartości przestrzenne jako podstawa projektowania;
- projektowanie architektury w krajobrazie.