Department of Landsape Art

Adiunkci

dr inż. Dorota Sikora

Contact image

Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie parki,
ogrody i cmentarze.

Członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Wykształcenie: 
- dr inż. architekt krajobrazu, absolwentka SGGW w Warszawie,
  Wydziału Ogrodniczego Oddziału Architektury Krajobrazu
  (kierunek architektura krajobrazu),
- 1991 r. obroniona praca magisterska pod kierunkiem
  prof. Longina Majdeckiego „Cechy charakterystyczne i rewaloryzacja
  zabytkowego parku zamkowego w Oporowie w powiązaniu
  z krajobrazem otaczającym”
- 2010 r. obroniona praca doktorska „Problematyka działań
  konserwatorskich w regularnych ogrodach polskich XVII i XVIII w.”,
  napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Rylke.

Praktyka zawodowa: 
- Od grudnia 1991 r. pracownik Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu,
  obecnie przekształconego w Narodowy Instytut Dziedzictwa.
- Autorka wielu projektów rewaloryzacji ogrodów i parków zabytkowych
  oraz opracowań studialnych w tym zakresie między innymi dla Ogrodu Branickich
  w Białymstoku, ogrodu przy zespole klasztornym karmelitów przy
  Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, Ogrodu Wilanowskiego,
  ogrodu w Podhorcach, ogrodu przy Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu
- Konsultantka na prośbę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  prac konserwatorskich w ogrodach z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO:
  w Nieświeżu i Mirze (Białoruś) oraz prac konserwatorskich przy
  Ogrodzie Waldsteina w Pradze ( na prośbę Senatu Republiki Czeskiej).
- Autorka wielu opinii z zakresu zabytkowych parków i krajobrazu kulturowego. 

- Współorganizatorka z ramienia Narodowego Instytutu Dziedzictwa
  oraz SGGW cyklu konferencji poświęconych ochronie, konserwacji
  i promocji społecznej zabytkowych parków, ogrodów i krajobrazu kulturowego:  
    - 2006 „Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy
    i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym” 
    - 2007 r. „Ochrona i użytkowanie krajobrazu kulturowego oraz jego promocja
    w środowisku społecznym”.
    - W 2009 i w 2010 r. „Parki zabytkowe – ochrona i konserwacja”. 
- Od listopada 2010 r. pracownik Katedry Sztuki Krajobrazu
  Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (na stanowisku adiunkta).
  W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzenie wykładów i ćwiczeń
  z przedmiotów: Projektowanie i budowa obiektów architektury krajobrazu,
  Historia kultury, Garden history and restoration, Garden design.

Staże i stypendia zagraniczne:
- Stypendium na Uniwersytecie w Yorku w Centrum Konserwacji Historycznych
  parków i Ogrodów (Stypendium ze środków unijnych, organizowane
  przez ICOMOS – IFLA), 1994 r.

- Stypendium British Association for Central and Eastern Europe poświęcone
  na zapoznanie się z czołowymi ogrodami brytyjskimi, 1995 r. 

- Stypendium ICOMOS i pobyt na stażu w Parku Narodowym Great Smoky
  Mountains w USA (w ramach stażu inwentaryzacja elementów
  krajobrazu kulturowego), 1996 r.

- Stypendium Uniwersytetu Harvarda – w ośrodku badawczym
  Universytetu Harvarda w Dumbarton Oaks w Waszyngtonie
  (dwukrotnie: w 2002 i 2003 r.)


Nagrody: 
Nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia
Konserwatorów Zabytków w konkursie na najlepsze prace studialne
i popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa
za pracę „Ogród Branickich w Białymstoku. Projekt rewaloryzacji” (2000 r.).